دانلودپروژه ومقاله وپایان نامه

مقدمه:اكنون توضيحاتي در مورد تجارت الكترونيك پرداخته، كه يكي ويژگيهاي مهم تجارت الكترونيك روان ساختن روشهاي فعاليت و كاهش هزينه عمليات بازرگاني است. در تجارت بين المللي و الكترونيك دسترس آسان ومطمئن به اطلاعات وبرقراري ارتباط سريع با بازارها اهميت و حساسيت خاصي دارد. با بهره برداري از تجارت الكترونيكي اطلاعات، هزينه تهيه اطلاعات و پردازش و كاربرد اطلاعات كاهش مي يابد فاصله جغرافيايي و زماني بازارها از ميان مي رود. امروزه با توسعه فزاينده فن آوري اطلاعات تجارت الكترونيكي به صورت يكي ازارهاي محوري فعاليتهاي بازرگاني در آمده است.

در طي ۵ سال گذشته استفاده از تجارت الكترونيكي سالانه ۳۵% درصد رشد داشته است و در چنين فضايي كشورهاي در حال توسعه ناگزيرند از روشهاي سنتي كناره گيري كرده و به روشهاي جديدمبادله روي آورند.


دانلودپروژه ومقاله وپایان نامه

مشخصات

چکیده:فرهنگ یک سازمان، موجب اجتماعی شدن کارکنان می شود. امروزه اصول اخلاقی یک بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمان می باشد. بنابراین فرهنگ یک سازمان بر روی روشی تاثیر گذار خواهد بود که با آن، سازمان عملکرد های مسئولیت پذیری اجتماعی اش را تحقق بخشد. در تحقیق به بررسی  تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهر بندرعباس پرداخته شده است. بعد از بررسی پیشینه تحقیق، مدل تحقیق طراحی و فرضیه های تحقیق تدوین گردید. در نهایت جهت بررسی فرهنگ سازمانی از مدل هافستد و همچنین جهت بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی از مدل چهار بخشی کارول استفاده شده است. ضمن اینکه هدف کلی پژوهش این بوده که تاثیر فرهنگ سازماني بر مسئوليت پذیری اجتماعي در  شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهر بندرعباس با استفاده از روشهای شناخته شده بررسی شود. جامعه ی آماری پژوهش کلیه پرسنل شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهر بندرعباس می باشد که این تعداد در حدود ۲۰۰۰ نفر و نمونه ای ۳۲۲ تایی با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش های میدانی استفاده شده است. روش این تحقیق نیز از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. لازم به ذکر است که برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده گردید؛ پرسشنامه اول، برگرفته از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی هافستد و پرسشنامه دوم، محقق ساخته بوده است. پس از تکمیل و نظر سنجی به منظور روایی و پایایی سوالات، پرسشنامه ها در قلمروی مکانی ذکر شده توزیع شده است.در نهایت با استفاده از نرم افزار spss و روش هاي آزمون k-s ، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند گانه ، فرضيه هاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی بر مسئوليت پذيري اجتماعي تاثیر و به طور جزئی تر؛ فرد گرایی- گروه گرایی و توجه به زمان تاثیر مثبت و معنی داری بر مسئولیت پذیری اجتماعی دارند و متغیر های فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان و مرد سالاری و زن سالاری تاثیر چشمگیری بر مسئولیت پذیری اجتماعی ندارند.


دانلودپروژه ومقاله وپایان نامه

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: فرهنگ ,پذیری ,اجتماعی ,استفاده ,تاثیر ,پرسشنامه ,پذیری اجتماعی ,مسئولیت پذیری ,فرهنگ سازمانی ,گردآوری اطلاعات ,تاثیر فرهنگ ,مسئولیت پذیری اجتم
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

چکیده:تصور اكثر مردم از منسوجات همان منسوجات معمول، همانند پوشاك، كفپوشها پرده ها و غيره مي باشد.

منسوجات صنعتي و جديد هم اكنون حدود ۲۰% از بازارهاي جهاني را در اختيار دارند و به سرعت در حال رشد هستند كه منسوجات مورد استفاده  در خودروها نيز يكي از اين موارد مي باشند. منسوجات خودروها يكي از مهمترين بازارها در بخش منسوجات صنعتي مي باشند، تخمين زده شده كه در هر اتومبيل به طور ميانگين ۱۲ تا ۱۴ كيلو گرم منسوج وجود دارد.

با نگاهي به توليد سالانه اتومبيل در دنيا (براي سال هاي ۹۸ – ۹۷ حدود ۳۶ ميليون دستگاه براي سال هاي ۲۰۰۶ – ۲۰۰۵ ) پي مي بريم كه اين ميزان توليد به حدود يك ميليون تن منسوج در هر سال نيازمند است.

تقريباً ۳/۲ منسوجات خودروها را در تزئينات داخل خودرو همانند روكش هاي صندلي، تودوزي سقف و تودري ها و كفپوش‌ها مصرف مي كنند، باقيمانده آنها براي استحكام بخشيدن به تايرها، لوله ها، كمربندهاي ايمني، كيسه هاي هوا، عايق كاري در برابر صدا، لرزش، و همچنين به عنوان روغن، بنزين و هوا استفاده مي شوند، كه در اينجا به بررسي اين منسوجات به طور مختصر خواهيم پرداخت.

 

فهرست

چکیده.

مقدمه.

۱-۱ هدف..

۱-۳ روش کار.

۲-۱ کیسه هوا

۲-۲ چگونگی عملکرد کیسه هوا

۲-۳ خواص الیاف و نخ های مصرفی در کیسه های هوا:

۲-۳-۱ فرآیند تولید نخ کیسه هوا

۲-۳-۲ فیلامینت های ظریفتر (LDPF )

۲-۴ خصوصیات پارچه کیسه هوا

۲-۴-۱ عملیات قبلی..

۲-۴-۲ فرآیند پوشش دهی پارچه های هوا

۲-۵  فرآیند دوخت..

۲-۵-۱پارامترهای دوخت..

۲-۵-۲ انتخاب نخ های دوخت

۲-۶ عملیات نهایی تولید کیسه هوا

۲-۷ مقایسه کیسه های هوا در اروپا و آمریکا

۲-۷-۱ کیسه هوای طرف راننده

۲-۷-۲ کیسه هوای طرف سرنشین کنار راننده

۲-۸ مصرف جهانی کیسه هوا، نخ الیاف آن

۲-۹ استفاده از مادون قرمز در کیسه های هوا

۲-۱۰ چشم انداز آینده

مقدمه

۳-۱روش های ساخت صندلی

۳-۱-۱مواد اسفنجی.

۳-۱-۲ تکنیک های اتصال مستقیم

۳-۱-۳ بستن با قلاب و حلقه

۳-۱-۴ بستن تونل

۳-۲ پارچه روکش صندلی

۳-۳ مواد برای ساخت صندلی

۳-۴ انتخاب فوم بالشتک و کف  صندلی

۳-۵ نخ های بافت

۳-۶چرم طبیعی

۳-۷ چرم مصنوعی یا دست ساز بشر و جیر یا چرم جیر

۳-۸ الیاف ریز پشم پنبه

۳-۹ سایر روش ساخت صندلی

۳-۱۰ تعریف راحتی یک صندلی

۳-۱۱ تکمیل ضد چرک پارچه های روکش صندلی اتومبیل از جنس پلی استر

۳-۱۱-۱ کاربرد ترکیبات فلوئورو کربن

۳-۱۱-۲ روش های آزمون جهت سنجش چگونگی عملکرد چرک

۳-۱۱-۳ رنگرزی پارچه های پلی استر مورد مصرف در روکش صندلی اتومبیل

۳-۱۱-۴ اثرات ممکن ناشی از تکمیل فلوئوروکربن پارامترهای تحت بررسی

۳-۱۱-۵ تأثیر مواد تکمیلی برروی ته رنگ پارچه

کمربندهای ایمنی

۴-۱ تولید کنندگان اصلی کمربند ایمنی در آمریکا

۴-۲تایر

۴-۳مواد اولیه

۴-۳-۱نخ مصرفی در تایر (Tyre Cord)

۴-۴ مهمترین خواص الیاف ها را به شرح ذیل می توان بیان داشت

۴-۵ تکنولوژی های موجود در ایران

الف) دانش فنی محصول

ب) دانش فنی برآیند

پ) خدمات مهندسی و طراحی

ت) آموزش

ث) خدمات اینترنتی

ج) کمکهای فنی دراز مدت

۵-۱ کفپوش ها

۵-۲ آستر جلوئی

۵-۳ ساختار بافت جلوئی ماشین

۵-۴ پوشش در

۵-۵ قطعات

۵-۶ داشبورد

۵-۷ آفتاب گیرها

۵-۸ صندوق عقب خودرو

۵-۹ مواد جدید دیگر

۵-۱۰ بخش های کمکی یا فرعی

۵-۱۱ لوله ها و تسمه ها

۵-۱۲ فیلتر های هوا

۵-۱۳ کاربرد منسوجات بی بافت و الیاف در اتومبیل و عملکرد آتیک آنها

۵-۱۳-۱ سرو صدای اتومبیل

۵-۱۳-۲جذب صدای منتقل شده به وسیله هوا

۵-۱۳-۳ کفپوش سقف به عنوان جاذب صدا

۵-۱۳-۴ پانل سقف Roof Paneling

۵-۱۳-۵ صندلی ها

۵-۱۳-۶ عایق سازی و کاهش صدای ناشی از بدنه Structure – borne

۵-۱۳-۷ اتاق اتومبیل

۵-۱۳-۸- Textile wheel housing منسوج به کار رفته در محل قرار گیری چرخ

چالش های پلی یورتان و موقعیت‌ها در صنایع خودروسازی

۶-۱ صندلی ها

۶-۱-۱جذب انرژی

۶-۲ آتیک

۶-۳ روکش های داخلی

۶-۴ سایبان

۶-۵ کف های تحت بار

۶-۷ قالب گیری دو ضرب

۶-۸ پارچه های پوشش کاری شده و لوکس

۶-۹ لمینه های پارچه / اسفنج

۶-۱۰ پوشش کاری ها

۶- ۱۱ نتیجه

آزمایشات و استانداردهای منسوجات مصرفی در صنایع خودرو سازی

۷-۱ روکش صندلی

۷-۲ آزمایشات و استانداردهای کفپوش های استفاده شده در خودرو

۷-۳ آزمایشات و استانداردهای تودوزی

۷-۴ آزمایشات  و استانداردهای کمربند ایمنی

۷-۵ آزمایشات و استانداردهای کیسة‌هوا

۷-۶ روش تعیین مقاومت کالاهای نساجی در برابر سایش (‌استاندارد شماره ۱۵۲۱)

۷-۶-۱ هدف

۷-۶-۲ اصول

۷-۶-۳ دستگاه و وسایل لازم

۷-۶-۴ نمونه آزمایش

۷-۶-۵ تحت شرایط قرار دادن نمونه و آزمایش آن

۷-۶-۶ روش آزمایش

۷-۶-۷ ارزیابی نقطه پایان

۸-۱ آزمایش مقاومت در برابر سایش پارچه روکش صندلی

۸-۲ نحوه انجام آزمایش

نتیجه گیری

فهرست منابع


دانلودپروژه ومقاله وپایان نامه

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: صندلی ,کیسه ,منسوجات ,پارچه ,روکش ,الیاف ,روکش صندلی ,ساخت صندلی ,صندلی اتومبیل ,کمربند ایمنی ,پوشش کاری ,روکش صندلی اتومبیل
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

 

مدیریت استراتژیک: مديريت استراتژيك سعي براين دارد كه مجموعه اي از دستاوردها و نتايج عملي و اجرايي خدمات و محصولات دهه اخير در زمينه خدمات مديريتي و برنامه  ريزي استراتژيك را مورد بررسي قرار دهد مديريت استراتژيك مي تواند بعنوان محورهاي تفكر استراتژيك كارآفريني ، مديريت استراتژيك  مالي ، توليد ، پژوهش و آينده پژوهي، بازاريابي ، نوآوري و خلاقيت ، فلسفه وتوجه به تفكر استراتژيك ، منابع انساني ، محيط شناسي و تئوري شناسي استراتژيك ، برنامه ريزي در سطح ...

دانلودپروژه ومقاله وپایان نامه

مشخصات

چکیده: وايمكس (WiMAX) يك روش بدون سيم فوق العاده سودمند در زمينه دسترسى تمامى كاربران به اينترنت و ارائه خدمات الكترونيكي شهري مي‌باشد. براي اين‌كه بهتر به نقشي كه فناوري وايمكس در تغير و تحولات سيستم ارتباطي ايفا مي‌كند، پي ببريد، تصور كنيد كه در هر كجا و هر زمان خواهيد توانست با استفاده از لپ تاپ خود به دنياي اينترنت دسترسي داشته باشيد. وايمكس فناوري قدرتمندي است كه مي‌تواند تحرك واقعي را براي شبكه به ارمغان آورد. در زماني نه ...


دانلودپروژه ومقاله وپایان نامه

مشخصات

مقدمه:امروزه کامپیوتر در زندگی روزمره اشخاص نقش مهمی را بازی می‌‌کند. و در تمام جنبه‌های فردی زندگی شخص نفوذ پیدا کرده است. این امر از سوی نشان به توسعه یافتگی و سرعت دادن به کارهای روزمره و از سوی دیگر به ما یاد آوری می‌‌کند. که چنین وسیله ایی به این مهمی نیاز به نگهداری ویژه دارد. نابودی و به سرقت رفتن اطلاعات از روی آن ممکن است به ضررها و ضربه‌های جبران ناپذیری تبدیل شود.


دانلودپروژه ومقاله وپایان نامه

مشخصات

مقدمه:اكنون توضيحاتي در مورد تجارت الكترونيك پرداخته، كه يكي ويژگيهاي مهم تجارت الكترونيك روان ساختن روشهاي فعاليت و كاهش هزينه عمليات بازرگاني است. در تجارت بين المللي و الكترونيك دسترس آسان ومطمئن به اطلاعات وبرقراري ارتباط سريع با بازارها اهميت و حساسيت خاصي دارد. با بهره برداري از تجارت الكترونيكي اطلاعات، هزينه تهيه اطلاعات و پردازش و كاربرد اطلاعات كاهش مي يابد فاصله جغرافيايي و زماني بازارها از ميان مي رود. ا

دانلودپروژه ومقاله وپایان نامه

مشخصات

مقدمه:پيشرفت‌هاي اخير در زمينه الكترونيك و مخابرات بي‌سيم توانايي طراحي و ساخت حسگرهايي را با توان مصرفي پايين، اندازه كوچك، قيمت مناسب و كاربري‌هاي گوناگون داده است. اين حسگرهاي كوچك كه توانايي انجام اعمالي چون دريافت اطلاعات مختلف محيطي (بر اساس نوع حسگر، پردازش و ارسال آن اطلاعات را دارند، موجب پيدايش ايده‌اي براي ايجاد و گسترش شبكه‌هاي موسوم به شبكه‌هاي بي‌سيم حسگر WSN شده‌اند.

يك شبكه حسگر متشكل از تعداد زيادي گره‌هاي حسگري است كه در يك محيط به طور گسترده پخش شده و به جمع‌آوري اطلاعات از محيط مي‌پردازند. لزوماً مکان قرار گرفتن گره‌هاي حسگري، از ‌قبل‌تعيين‌شده و مشخص نيست. چنين خصوصيتي اين امكان را فراهم مي‌آورد که بتوانيم آنها را در مکان‌هاي خطرناک و يا غيرقابل دسترس رها کنيم از طرف ديگر اين بدان معني است که پروتکل‌ها و الگوريتم ‌هاي شبکه‌هاي حسگري بايد داراي توانايي‌هاي خودساماندهي باشند. ديگر خصوصيت‌هاي منحصر به فرد شبکه‌هاي حسگري، توانايي همكاري و هماهنگي بين گره‌هاي حسگري است. هر گره حسگر روي برد خود داراي يک پردازشگر است و به جاي فرستادن تمامي اطلاعات خام به مركز يا به گره‌اي که مسئول پردازش و نتيجه‌گيري اطلاعات است، ابتدا خود يك سري پردازش‌هاي اوليه و ساده را روي اطلاعاتي كه به دست آورده است، انجام مي‌دهد و سپس داده‌هاي نيمه پردازش شده را ارسال مي‌کند.


دانلودپروژه ومقاله وپایان نامه

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

اینستایی ها - اخبار کنسرت ها موزنیو؛ دانلود آهنگ جدید دوره قرآن بیدختی های مقیم تربت حیدریه آشپزی دریا دانلود طراحی سایت در اصفهان دکوراسیون ایرانی Best Download .